Dadoush Salhia Market - Shahda

Email : dadoush@dadoush.com
Phone : 011/4444212
Mobile : +963/969999671
Address : Salhiya Market - Opposite to Al-Shahda Mosque